ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΟΥ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΗΣ ΕΚΒΛΑΣΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΩΝ

FACTORS THAT DETERMINE THE DURATION OF THE WINTER REST AND THE SEASON OF VINEYARDS' SPROUTING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965)
  5. 1946
  6. 130-137
    • Detailed study which aims at the description of the factors that affect the duration of the winter rest and the time of the vineyards' sprouting.
    • Λεπτομερής μελέτη δια της οποίας επιδιώκεται η περιγραφή των παραγόντων που επηρρεάζουν την διάρκεια της χειμερίας αναπαύσεως και τον χρόνο εκβλάστησης των αμπέλων.