1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1946
  6. 98-103
    • The intense tectonic movements in the area of W.Thrace, are studied. These movements affected during the emplacement of eocenic layers and the precise time of their effect as well of their extension on the surface, is determined.
    • Μελετώνται οι έντονες τεκτονικές κινήσεις στην περιοχή της Δυτικής Θράκης , οι οποίες επέδρασαν κατά την διάρκεια της αποθέσεως ηωκαινικών στρωμάτων και καθορίζεται ο ακριβής χρόνος της ενέργειας του καθώς και της επιφανειακής τους εξάπλωσης.