ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΒΡΑΧΕΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

SOME OBSERVATIONS UPON THE WIRELESS CONNECTION OF SMALL DISTANCES THROUGH SHORT WAVES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1946
  6. 27-29
    • The difference between day wave and night wave, even through acute reflecting angles during the connection of short distances, is explored.
    • Διερευνάται η διαφορά μεταξύ κύματος ημέρας και νύχτας, ακόμη και μέσα από οξείες ανακλαστικές γωνίες κατά την σύνδεση μικρών αποστάσεων.