ΣΥΜΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

CONTRIBUTIONS OF THE EXPLORATION OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. ABOUT THE DISCONTINUITY OF OROGENETIC MOVEMENTS IN THE WESTERN AREA OF GREEK AND ALBANIAN OF LITTORAL EXTENSIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1946
  6. 19-27
    • The present study is referred to the various tectonic movements that affect the development of the Greek peninsula. The conclusion that arose is that the orogenetic movements don't form a constant tectonic phenomenon which can be tranformed towards the tardy and geological long-lasting continental movements. They form one short incidental phenomenon. In particular, there are studied the areas of the Adriatic-Ionian and Olonos-Pindos zone, which according to Nopsca is continued till the Albanian ground through the Koukalis zone.
    • Μελετώνται οι διάφορες τεκτονικές κινήσεις, οι οποίες επιδρούν στην εξέλιξη της Ελληνικής χερσονήσου και εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι ορογενετικές κινήσεις δεν αποτελούν συνεχές τεκτονικό φαινόμενο, που μπορεί να μεταλλαγεί προς τις βραδείες και γεωλογικές μακροχρόνιες ηπειρογενετικές κινήσεις αλλά επεισοδιακό βραχυχρόνιο φαινόμενο. Συγκεκριμένα εξέταζονται μόνο οι περιοχές της Αδρατικο-Ιονίου και της Ωλονού-Πίνδου ζώνης, η οποία κατά τον Nopsca συνεχίζεται επί του Αλβανικού εδάφους δια της ζώνης Κούκαλη.