1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1946
  6. δ-ιη
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1946.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1946.