ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

MEETING OF THE ANCIENT GREEK AND CHRISTIAN LITERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1987
  6. 532-572
    • Comparison of the ancient greek and christian literature as well an analysis for their interplay with the result the creation of the greek-christian culture.
    • Σύγκρισης της αρχαίας ελληνικής και χριστιανικής γραμματείας καθώς και ανάλυσης της αλληλεπίδρασης των με αποτέλεμα την δημιουργίαν του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.