1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1987
  6. 485-497
    • Extensive analysis of the ways and the methods with which the creator, especially the author, tries to approach his public.
    • Εκτενής ανάλυσης τρόπων και μεθόδων με τους οποίους ο δημιουργός, ιδιαίτερα ο συγγραφέας, προσπαθεί να προσεγγίσει το κοινό του.