Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ, ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΟΥ

THE CREATOR, HIS WORK AND HIS PUBLIC (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αθανασιάδης Τάσος
  5. 1987
  6. 485-497
    • Extensive analysis of the ways and the methods with which the creator, especially the author, tries to approach his public.
    • Εκτενής ανάλυσης τρόπων και μεθόδων με τους οποίους ο δημιουργός, ιδιαίτερα ο συγγραφέας, προσπαθεί να προσεγγίσει το κοινό του.