1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993)
  5. 1987
  6. 430-437
    • The significance of the ore's enrichment that precedes its metallurgical process, is presented. The developments in this sector, the various problems that exist and the prospects that this sector has in the furure, are brought out.
    • Παρουσιάζεται η σημασία του εμπλουτισμού του μεταλλεύματος που προηγείται της μεταλλουργικής αυτού κατεργασίας. Προβάλλονται οι εξελίξεις στον τομέα αυτό, τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν και οι προοπτικές που έχει ο τομέας αυτός στο μέλλον.