Η ΜΕΘΟΔΟΣ VRM . ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

THE METHOD VRM. ONE NEW REVOLUTIONARY METHOD FOR THE UNDERGROUND EXPLOITATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1987
  6. 327-331
    • The study deals with a new method for underground exploitation, named VRM (Vertical Retreat Mining). The method was developed by the INCO company (International Nickel Company) of Canada. The method increases the productivity while it permits the improvement in security. The field of its application is the deposrts of great gradient.
    • Παρουσιάζεατια μια καινούργια μέθοδος υπογείου εκμεταλλεύσεως, η οποία ονομάζεται VRM (Vertical Retreat Mining) που αναπτύχθηκε από την εταιρεία INCO (International Nickel Company) του Καναδά. Η μέθοδος αυτή αυξάνει την παραγωγικότητα ενώ επιτρέπει και βελτίωση της ασφάλειας. Το πεδίο εφαρμογής της, είναι τα μεγάλης κλίσεως φλεβοειδή κοιτάσματα.