1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Manousakis Manousos | Μανούσακας Μ.Ι.
  5. 1987
  6. 268-274
    • The book of Mr.Dimitrios Sofianos "The manuscripts of Meteora. Descriptive catalogue of the hand-written codexes liable to the monasteries of Meteora. Volume 6. The manuscripts of the Monastery of Agios Stefanos", is presented.
    • Παρουσιάζετια το βιβλίο του Κ.Δημητρίου Σοφιανού "Τα Χειρόγραφα των Μετεώρων. Κατάλογος περιγραφικός των χειρόγραφων κωδικών των αποκειμένων εις τας μονάς των Μετεώρων. Τόμος Γ'. Τα χειρόγραφα της Μονής Αγίου Στεφάνου".