Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

THE GREEK CONTRIBUTION TO THE FORMATION OF THE INTERNATIONAL LAW AND OF THE SCIENCE OF THE INTERNATIONAL RELATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τενεκίδης, Γεώργιος (1910-1990)
  5. 1987
  6. 93-129
    • The speech is referred to the social role of the International Law, to the connection between E.E.C. and Greece and to the foreign policy as a science. Furthermore, the purpose of the science of International Relations is given, as well the timeliness of the ancient greek system of the inter-state relations, Grotio's contribution to this system, Thucydide's relation with the International Relations, Byzantium's contribution and finally the ages of Enlightnment and the National Revolution.
    • Στην ομιλία γίνεται αναφορά στην κοινωνική αποστολή του Διεθνούς Δικαίου, η σύνδεση μεταξύ ΕΟΚ και Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική ως επιστήμη. Δίνεται επίσης ο σκοπός της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων, η επικαιρότητα του αρχαιοελληνικού συστήματις διαπολιτειακών σχέσεων, η συμβολή του Γρότιου στο σύστημα αυτό, η σχέση του Θουκυδίδη και των Διεθνών σχέσεων, η συμβολή του Βυζαντίου και τέλος τα χρόνια του Διαφωτισμού και της Εθνεγερσίας.