ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΕΤΩΝ

THE MINING IDUSTRY. THE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS OF THE RECENT YEAR (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1987
  6. 60-70
    • The progress made on the mining industry the recent year, is described. In particular the exploration for new deposits, their exploitation enrichement and metallurgy in general, are examined.
    • Περιγράφεται η πρόοδος της Μεταλλευτικής Βιομηχανίας, τα τελευταία χρόνια και πιο συγκεκριμένα η αναζήτηση νέων κοιτασμάτων, η εκμετάλλευση, ο εμπλουτισμός και η μεταλλουργία.