ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

SPEECH GIVEN BY THE LAST PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1987
  6. 5-10
    • Account of the ativities of the last President of the Academy of Athens Mr.K.Trypanis for the year 1987.
    • Απολογισμός δραστηριοτήτων του αποχωρούντος Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών κ.Κ.Τρυπάνη για το έτος 1987.