Η ΑΚΑΜΠΤΗ ΘΕΛΗΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΣΤΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ

THE STRONG WILLINGNESS FOR SURVIVAL OF OUR RACE IN THE TIME OF SLAVERY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998) | Πετσάλης-Διομήδης, Αθανάσιος (1904-1995)
  5. 1978
  6. 142-157
    • The Academy convened for the celebration of the National Anniversary of the 28th of October. In the first place the President delivered an address and then followed the speech of the Academician Mr.Athan.Petsalis-Diomithis with a retrospection of the era of 1940-41 and with a detailed account of the great national events. The title of the speech was "The inflexible will of the race fo survival in the times of enslavement".
    • Στη Συνεδρία συνήλθε η Ακαδημία για τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Αρχικώς έλαβε χώρα η προσφώνηση του Προέδρου κ.Πέτρου Χάρη και ακολούθησε ο λόγος του Ακαδημαϊκού κ.Αθαν.Πετσάλη-Διομήδη με αναδρομή στην περίοδο 1940-41 και λεπτομερή εξιστόρηση των μεγάλων εθνικών γεγονότων. Τίτλος της ομιλίας ήταν : "Η άκαμπτη θέληση επιβιώσεως της φυλής στους χρόνους της σκλαβιάς".