ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1926-1976. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1976

THE FIFTY YEARS OF SALONICA'S UNIVERSITY 1926-1976. SALONICA 1976. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Χάρης, Πέτρος (1902-1998)
  5. 1978
  6. 124-126
    • Presentation of the book written by the Professor of Salonica's University Mr.Vasilios Kyriazopoulos with the title "The fifty years of Salonica's University.1926-1976".
    • Πρόκειται για την παρουσίαση του βιβλίου του καθηγητού του Παν/μίου Θεσ/νίκης κ.Βασιλείου Κυριαζόπουλου με τίτλο :"Τα πενήντα χρόναι του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1926-1976".