1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Louros Nik. | Λούρος Ν Κ
  5. 1978
  6. 3-6
    • It concerns the speech of the President Mr.N.Louros who turned the presidency. With this speech, he was referred to the proceedings during his Presidency as well to the establishment of the Academy's Research Centre, fact that focused his attention. Then, followed a speech given by Mr.P.Haris, who assumed the Presidency. The new President inaugurated the new fifty-year period of the Academy and made report on the fifty volumes of the Academy's proceedings and especially on the texts which are written by Academicians litterateurs.
    • Πρόκειται για τον λόγο του παραδίδοντος Προέδρου του κ.Νικ.Λούρου ο οποίος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα επί της Προεδρίας του και στην εγκατάσταση των Κέντρων Ερευνών της Ακαδημίας, γεγονός το οποίο επικέντρωσε την προσοχή του. Στη συνέχεια, ακολούθησε ο λόγος του αναλαμβάνοντος Προέδρου κ.Π.Χάρη, ο οποίος εγκαινίασε την νέα πεντηκονταετία της Ακαδημίας και αναφέρθηκε στους πενήντα τόμους Πρακτικών της Ακαδημίας και ιδιαιτέρως στα κείμενα των λογοτεχνών Ακαδημαϊκών.