ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ EV LAC ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

PHOTOELECTRICAL OBSERVARION OF THE STAR FLARE EV LAC DURING THE YEAR 1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Αράμπελος Δ. | Καρεκλίδης Γ. | Σταυρίδης Δ.
  5. 1978
  6. 548-564
    • The study contains the results which arose by the photoelectrical observations on the star flare EV LAC, which were carried out during the year 1973.
    • Η εργασία περιέχει τα αποτελέσματα από τις φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστέρος εκλάμψεων EV LAC , κατά το έτος 1973.