ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ UV CET ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1973

PHOTOELECTRICAL OBSERVARION OF THE STAR FLARE UV CET DURING THE YEAR 1973 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Καρεκλίδης Γ. | Αράμπελος Δ.
  5. 1978
  6. 533-547
    • In the present study are registered the results of photoelectrical observations on the star flare UV CET, during the year 1973.
    • Στην εργασία αναγράφονται τα αποτελέσματα των φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων του αστέρος εκλάμψεων uv cet , κατά το έτος 1973.