1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1978
  6. 524-532
    • General solutions of the non-linear differential equations in connection with the albitrary constants. The way, according to which the albitrary constants enter to the general solutions of the non-linear differential equations is researched.
    • Γενικές λύσεις των μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων συναρτήσει των αυθαίρετων σταθερών. Ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι αυθαίρετες σταθερές εισέρχονται στις γενικές λύσεις των μη-γραμμικών διαφορικών εξισώσεων.