ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ ΒΔ+55ο1823 ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

PHOTOELECTRICAL OBSERVATIONS ON THE STAR FLARE BD+55o1823 DURING THE YEAR 1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Καρεκλίδης Γ. | Σταυρίδης Δ.
  5. 1978
  6. 466-473
    • The study is referred to the photoelectrical observations on the star flare BD+55o1823 for the year 1974. All the elements that arose from the photoelectrical observations are cited.
    • Μελέτη για φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστέρος εκλάμψεων ΒΔ+55ο1823 για το έτος 1974. Παρατίθονται όλα τα στοιχεία που προκύπτουν από τις φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις.