ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ AD LEO ΚΑΤΆ ΤΟ ΕΤΟΣ 1974

PHOTOELECTRICAL OBSERVATIONS ON THE STAR FLARE AD LEO DURING THE YEAR 1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κουταδάκης Μ.Ε. | Καρεκλίδης Γ. | Ζερβάκη-Ζωηρού Ε. | Μαυρίδης Λ Ν | Σταυρίδης Δ.
  5. 1978
  6. 453-465
    • Presentation of data which arose by photoelectrical observations on the star flare AD LEO in the year 1974. The photoelectrical observations, on which the present study is based, were carried out with the reflecting telescope of Cassegrain type, with diameter of 30 inches, which belonged to the laboratory of the University of Geodesic Astronomy of Salonica. The telescope was installed in the Observatory of Stefanio of Corinthia, in combination with the photoelectrical photometre of Johnson type, of the same laboratory.
    • Παρουσίαση στοιχείων , τα οποία προέκυψαν από φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις του αστεριού εκλάμψεων AD LEO το έτος 1974. Οι φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις στις οποίες στηρίζεται η παρούσα εργασία διεξήχθησαν με το κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου αντικειμενικού φακού 30 ιντσών, τύπου Cassergain , του εργαστηρίου Γεωδαιτικής Αστρονομίας του Παν/μίου Θεσσαλονίκης, του εγκατεστημένου στο Αστεροσκοπείο Στεφανίου Κορινθίας σε συνδυασμό προς το φωτοηλεκτρικό φωτόμετρο τύπου Johnson του ιδίου εργαστηρίου.