ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΡΙΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΩΝ

STUDY OF THE MOTION OF THREE SOLAR PROMINENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάρα Ε Κ | Μακρής Κ Ι
  5. 1978
  6. 414-425
    • The object of the sudy is the motion of three effective protrusions at the edge, from material which is taken by a triple telescope of the National Observatory of Athens, on the line Ha. In the study are cited the diagrams of height-time and velocity-time which concern various motile parts of the protrusions. From these arose that : 1) their velocities don't present abrupt varaitions, and 2) the rates of the velocities, for this particular type of protrusions are in accordance with the results of other similar studies.
    • Αντικείμενο μελέτης είναι οι κινήσεις τριών ενεργών προεξοχών στο χείλος, από υλικό το οποίο έχει ληφθεί από τριπλό τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην γραμμή Ηα. Στην εργασία παραθέτονται διαγράμματα ύψους-χρόνου και ταχύτητας-χρόνου για διάφορα κινούμενα τμήματα των προεξοχών και προκύπτει ότι : α) οι ταχύτητες αυτών δεν παρουσιάζουν απότομες μεταβολές, και β) οι τιμές των ταχυτήτων, για το συγκεκριμένο τύπο προεξοχών είναι σύμφωνες με τα αποτελέσματα άλλων όμοιων εργασιών.