Η ΗΛΙΑΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΝΕΦΩΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

THE SOLAR ACTIVITIY AND ITS INFLUENCE ON THE CLOUDINESS IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Μη καθορισμένη
  4. Τσελεπιδάκη Ηρώ | Θεοχαράτος Γεώργιος
  5. 1978
  6. 403-413
    • In the present study is studied the course of the annual rates of the cloudiness in Athens, in combination with the solar activity, during the period 1893-1974. From the study arose that the influence of the 11 year solar circle on the cloudiness in Athens is low, without any statistical importance. Finally, from the study also arose the positive correlation of the periodicity of 80-90 years between the solar activity and the cloudiness in Athens.
    • Ηλιακή δραστηριότητα και η επίδραση αυτής στη νέφωση στην Αθήνα. Στην μελέτη εξετάζεται η πορεία των ετήσιων τιμών της νέφωσης στην Αθήνα σε συνδυασμό με την ηλιακή δραστηριότητα, κατά την περίοδο 1893-1974. Από την μελέτη προέκυψε ότι η επίδραση του 11ετούς ηλιακού κύκλου επί της νεφώσεως στην Αθήνα είναι χαμηλή άνευ στατιστικής σημασίας. Τελος από την μελέτη προκύπτει θετική συσχέτιση περιοδικότητας 80-90 ετών μεταξύ της ηλιακής δραστηριότητας και της νέφωσης στην Αθήνα.