ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΛΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΟΝΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976

SOME MEASUREMENTS OF THE SIGMAL STRENGTH OF RADIO WAVES REFLECTED FROM THE IONOSPHERE DURING THE 1976 APRIL 24 ANNULAR SOLAR ECLIPSE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφάνου Γεώργιος | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1978
  6. 355-364
    • The study is based on some measurements of the signal strength of radio waves reflected from the ionosphere during the annular solar eclipse of the 29th of April 1976. For the study of the vaiation of the ionized agent the method was used by oblique incidence. For studying the behavior of the areas ionosphere in various heights, 2 frequences were used : one in 7,9Mc and one in 3,44Mc. The stations of observation were in Athens for the emission and Ierapetra for the reception. The researches proved that the frequency of 7,9Mc doesn't provide any indication of influence while on the contrary the emissions in 3,44Mc created intense field of signals at Ierapetra, of the range of 17 Decibel. The researchers claimed that the elevation of the signal of 3,44Mc was due to the reduction of the absorptivity of the electromagnetic waves, which were caused by the decrease of the electric density of the reflected area of the atmosphere.
    • Μελέτη βάσει των μετρήσεων της έντασης των ραδιοηλεκτρικών κυμάτων ανακλόμενων επί της ιονόσφαιρας κατά την ηλιακή έκλειψη της 29ης Απριλίου 1976. Για την μελέτη της μεταβολής του εξιονίζοντα παράγοντα χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος κατά πλάγια πρόσπτωση. Για να μελετηθεί η συμπεριφορά περιοχών της Ιονόσφαιρας σε διάφορα ύψη, χρησιμοποιήθηκαν 2 συχνότητες : μια σε 7,9 Mc και μία σε 3,44 Mc. Σταθμοί παρατήρησης ήταν η Αθήνα για την εκπομπή και η Ιεράπετρα στην Κρήτη για την λήψη. Οι έρευνες απέδειξαν ότι η συχνότητα των 7,9Mc δεν παρέχει ενδείξεις επηρεασμού, ενώ αντιθέτως οι εκπομπές που έγιναν σε 3,44Mc δημιούργησαν έντονο πεδίο σημάτων στην Ιεράπετρα, της τάξης των 17 Ντεσιμπέλ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έξαρση του σήματος των 3,44Mc οφείλεται στην μείωση της απορροφητικότας των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η οποία προκαλείται από την μείωση της ηλεκτρονικής πυκνότητας της ανάκλαστικής περιοχής της ατμόσφαιρας.