ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΖΕΝΙΘ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΟΥΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ ΤΗΣ 29ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1976 ΕΙΣ ΘΗΡΑΝ

MEASUREMENTS OF THE ZENITH BRIGHTNESS DURING THE ANNULAR SOLAR ECLIPSE OF APRIL 29,1976 AT THERA-GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζαχαριάδης Θ Γ | Μακρής Κ Ι
  5. 1978
  6. 343-354
    • The study is referred to the variation that the zenith brightness of sky underwent during the annular solar eclipse of April 29,1976. For the needs of the study an expedition to Thera was arranged by Mr.Makris and Mr.Zachariadis, where were installed photometres Link and Fecker. The eclipse through which passed the central line of the moon's shadow had started at 8h56m11s and ended at 12h33m06s U.T. The annular phase was held at 10h45m12,25s U.T.
    • Μελέτη η οποία αναφέρεται στην μεταβολή την οποία υπέστει η λαμπρότητα του ουρανού στο ζενίθ, κατά την διάρκεια της δακτυλιοειδούς έκλειψης του Ήλιου στις 29/4/1976. Για τις ανάγκες της μελέτης οργανώθηκε αποστολή με τον κ.Μακρή και κ.Ζαχαριάδη στη Σαντορίνη, όπου εγκαταστάθηκαν φωτόμετρα Link και Fecker . Η έκλειψη μέσω της οποίας διήρχετο η κεντρική γραμμή της σκιάς της Σελήνης, άρχισε στις 8h56m11s και τελείωσε στις 12h33m06s UT.Η δακτυλιοειδής φάση συντελέστηκε στις 10h45m12.25s UT.