ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΕΥΡΕΣΕΩΣ ΛΙΑΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΛΟΜΑΡ

VERY RED OBJECT IN THE PALOMAR OBSERVATORY SKY SURVEY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Poulakos K | Πουλάκος Κωνσταντίνος
  5. 1978
  6. 335-342
    • The aim of the study is to discover infra-red objects that have B-V.4.0. For the study has been used the Atlas of Palomar's Observatory. From the study were found 22 stars which fulfil the criterion B-V.4.0, from which the 7 were already registered in catalogues of very red stars. Furthermore, 3 stars were registered in the catalogue of Neugebauer and Leighton, for stars which have intensive emission in 20.000 A. The rest 12 stars were not registered in catalogues.
    • Μελέτη για την ανέρευση λίαν ερυθρών αντικειμένων σε φωτογραφίες του Πάλομαρ. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η ανακάλυψη υπέρυθρων αντικειμένων, τα οποία έχουν Β-V>4.0 . Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ο Άτλας του Αστεροσκοπείου του Πάλομαρ. Από την έρευνα βρέθηκαν 22 αστέρες οι οποίες πληρούν κριτήριο Β-V>4.0, από αυτούς 7 ήταν ήδη καταγεγραμμένοι σε καταλόγους λίαν ερυθρών αστέρων. Επίσης, 3 αστέρες είχαν καταγραφεί στον κατάλογο των Neugebauer και Leighton για αστέρες οι οποίοι έχουν έντονη εκπομπή στα 20.000 Α. Οι εναπομείναντες 12 αστέρες δεν ήταν καταχωρημένοι σε καταλόγους.