ΠΑΡΑΤΑΡΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΕΠΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΝ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

SOME REMARKS ON A PUBLISHED STUDY FOR THE GEOLOGY OF ACROPOLIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1978
  6. 311-334
    • Remarks referred to a published study for the geology of Acropolis which was held by Mr.V.Andranopoulos and Mr.G.Koukis, with the title: "Geological-geotectonic study of the area of Acropolis of Athens" in 1976. The geological-geotechnical study of the aforementioned geologists, is examined and some observations on the stratigraphy and tectonic structure of Acropolis are presented. With the study is presented the way for the conservation of the today's morphology of Acropolis and some essential works are proposed, in order their carrying out to contribute to the conservation of its morphology. The study is accompanied and substantiated by stratigraphical and tectonic sections as well by special photos.
    • Παρατηρήσεις πάνω σε δημοσιευμένη μελέτη για την γεωλογία της Ακρόπολης η οποία έγινε από τον Β.Ανδρανόπουλο και τον κ.Γ.Κούκη με τίτλο : Γεωλογική - Γεωτεκτονοκή μελέτη περιοχής της Ακροπόλεως των Αθηνών, το 1976. Εξετάζεται η γεωλογική- γεωτεχνική μελέτη των προαναφερθέντων γεωλόγων και παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις επί της στρωματογραφίας και της τεκτονικής δομής της Ακρόπολης. Με την μελέτη παρουσιάζεται ο τρόπος διατηρησης της σημερινής μορφολογίας της Ακρόπολης και προτείνονται τα απαραίτητα έργα των οποίων η εκτέλεση θα συντελέσει στην διατήρηση της μορφολογίας αυτής. Η μελέτη συνοδεύεται και τεκμηριώνεται από στρωματογραφικές και τεκτονικές τομές καθώς και από ειδικές φωτογραφίες .