1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1978
  6. 284-299
    • The study is referred to a simple method for the production of reducted gases through the combination of solid and liquid carbonaceous fuel. Substantially, a simple and economical method is described, proper for the production of fervent reduction gases, during which a combination of liquid and solid carbonaceous fuel is used, that is oil and coke. The focal point of the study forms the conversion of oil to thermal energy, that is to CO2 and H2O and the transmitation of these gases, through reduction to CO and H2 on glowing carbon. The combustion was conducted in a simple chamber and the gases that arose, went through a coke pile into the chamber C . Finally, the method is consisted of two stages: a)combustion, that is full oxidation, and b) transmitation, which is partial reduction for the CO2 and total for the H2O.
    • Απλή μέθοδος παραγωγής αναγωγικών αερίων για συνδυασμό υγρών και στερεών ανθρακούχων καυσίμων. Ουσιαστικά, περιγράφεται μια απλή και οικονομική μέθοδος παραγωγής αναγωγικών αερίων, κατά την οποία χρησιμοποιείται συνδυασμός υγρών και στερεών ανθρακούχων καυσίμων, δηλ.πετρελαίου και κωκ. Το επίκεντρο της μελέτης αποτελεί η μετατροπή του πετρελαίου σε θερμική ενέργεια, δηλ σε CO2 και Η2Ο και στην μεταλλαγή αυτών των αερίων, μέσω αναγωγής, σε CO και Η2, επί πυρακτωμένου άνθρακος. Η καύση διεξάγεται σε απλό θάλαμο και τα αέρια που προκύπτουν διέρχονται μέσω στήλης κωκ εντός του θαλάμου C. Τελικά, η μέθοδος αποτελείται από δύο στάδια : α) καύση, δηλ. πλήρης οξείδωση , και β) μεταλλαγή, η οποία είναι μερική αναγωγή για το CO2 και ολική για το Η2Ο.