ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΡΚΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

NONLINEAR DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH SEVERAL GENERAL SOLUTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Magiros Demetrios | Μάγειρος Δ.Γ.
  5. 1978
  6. 221-229
    • The study is referred to the non-linear differential equations with a lot of general solutions. The object of the study is the determination of many general solutions in usual non-linear differential equations. As methods for research, with application on special examples, were used: a) The proper limitation of the solution of the equation, and b) The reducement of the equation to product of agents. Finally, it arose that the general solutions are not able on occasion to express the physical reality and their determination, from the view of applications is sometimes useless.
    • Αναφορά στις μη-γραμμικές διαφορικές εξισώσεις με πολλές γενικές λύσεις. Αντικέιμενο της εργασίας είναι ο προσδιορισμός πολλών γενικών λύσεων σε συνήθεις μη-γραμμικές διαφορικές εξισώσεις. Ως μέθοδος έρευνας, με εφαρμογή σε ειδικά παραδείγματα, χρησιμοποιούνται ο κατάλληλος περιορισμός των λύσεων της εξίσωσης και η αναγωγή της εξίσωσης σε γινόμενο παραγόντων. Συμπερασματικά, προκύπτει ότι οι γενικές λύσεις δεν δύναται κατά περίπτωση να εκφράσουν την φυσική πραγματικότητα και ο προσδιορισμός τους, από άποψη εφαρμογών, είναι ενίοτε άσκοπος.