ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΕΚΛΑΜΨΕΩΝ ΒΔ+13ο2618 ΚΑΙ ΒΔ+16ο2708 ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1973,1974

PHOTOELECTRICAL OBSERVATIONS OF THE STARS FLARES BD+13o2618 AND BD+16o2708 DURING THE YEARS 1973,1974 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαυρίδης Λ Ν | Ζερβάκη-Ζωηρού Ε. | Καρεκλίδης Γ. | Μαυρίδου Λ.Ν. | Μαχμούντ Φ. | Σταυρίδης Δ.
  5. 1978
  6. 133-145
    • The results of the photoelectrical observations of stars flares BD+13o2618 and BD+16o2708, are presented. The observations were carried out through the years 1973,1974. The total duration of the measurement of the star's brightness BD+13o2618 came up to 10h 14m and no resplendence was observed. The star's BD+16o2708 total duration of the observations came up to 40h 11m and one resplendence was reported. Finally, tables with data that arose by the observation and estimation of the stars, are cited.
    • Παρουσιάζονται εξαγόμενα των φωτοηλεκτρικών παρατηρήσεων των αστέρων, εκλάμψεων ΒΔ+13ο2618 και ΒΔ+16ο2708, οι οποίες διεξήχθηκαν τα έτη 1973,1974. Η συνολική διάρκεια μέτρησης της λαμπρότητας του αστέρος ΒΔ+13ο2618 ανήλθε σε 10h 14m και δεν παρατηρήθηκε καμία εκλαμψη. Ο αστέρας ΒΔ+16ο2708 η συνολική διάρκεια των παρατηρήσεων ανήλθε σε 40h 11m και σημειώθηκε 1 μόνο έκλαμψη. Επίσης, παρετίθενται πίνακες με τα στοιχεία που προκύπτουν από την παρατήρηση και υπολογισμό των αστέρων.