ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΝΕΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΘΑΛΗΣ

THE INFLUENCE OF THE WIND ON THE GRADE OF POTENTIAL OF THE ELCTRIC FIELD OF ATMOSPHERE AND ON THE CONCENTRATION OF SOOT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991) | Ρετάλης Δ Α
  5. 1978
  6. 60-66
    • In the study are studied the variations of the grade of potential and the concentration of soot in connection with the direction and velocity of the blowing wind. The research took place in the National Observatory of Athens, during the period May 1967 - February 1971.
    • Στη μελέτη εξετάζονται οι μεταβολές της βαθμίδας του δυναμικού και της συγκέντρωσης της αιθάλης σε συνάρτηση με τη διεύθυνση και την ταχύτητα του πνέοντος ανέμου. Η έρευνα διεξήχθει στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών την περίοδο από Μάϊο 1967 - Φεβρουάριο 1971.