ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1977

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS 1977 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1978
  6. 5-42
    • Year book of the Acaemy of Athens for the year 1977.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1977.