ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑΝ ΕΝΤΟΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠ'ΑΥΤΩΝ

THE INTERESTING, FOR THE GREEK AGRICULTURE, INSECTS AND SOME REMARKS ON THEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1941
  6. 238-263
    • The study is referred to the most interesting, as regard the greek agriculture, insects. A big list which contains the noxious, gluttoncus insects, the noxious insects for the cereals and the legumes and the noxious for the potatoes and the plants of kitchen gardens, is cited. Moreover, this list contains the insects noxious for the industrial plants like tobacco, cotton, sesame as well as others noxious for the vineyards, olives and fruit-bearing trees. Then, some observations are reported which concern the existence and ethology of the noxious insects for the cultivating plants and products as well their fighting in Greece.
    • Η μελέτη αυτή αναφέρεται στα περισσότερο ενδιαφέροντα για τη ελληνική γεωργία έντομα. Παρατίθεται μεγάλος κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει τα επιβλαβή πολυφάγα έντομα, τα επιβλαβή για τα σιτηρά και τα οσπριώδη, καθώς και στα εναποθηκευμένα προϊόντα τους, τα επιβλαβή στα γεώμηλα και στα φυτά των λαχανόκηπων, στα βιομηχανικά φυτά καπνό, βάμβακα, σουσάμι και άλλα, τα επιβλαβή για τα αμπέλια, την ελιά και τα οπωροφόρα δένδρα, στα φυτά των ανθόκηπων, στα δασικά φυτά και άλλα. Στη συνέχεια αναφέρονται παρατηρήσεις οι οποίες αφορούν στην ύπαρξη και την ηθολογίαν των επιβλαβών εντόμων στα καλλιεργούμενα φυτά και προϊόντα, καθώς και στην καταπολέμηση τους στην Ελλάδα.