ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

PRESENTATION OF BOOK (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1941
  6. 233-236
    • The first part of the Corpus of Christian enscriptions of Greece published by professor N.Veiss is presented.
    • Παρουσιάζεται το πρώτο μέρος του Corpus των Χριστιανικών επιγραφών της Ελλάδος που εκδόθηκε από τον καθηγητή κ.Ν.Βέη.