ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΛΗΡΩΤΩΝ

REMARKS FOR THE HEIGHT OF GREEK RECRUITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1941
  6. 140-151
    • The study is referred to the height of recruits who belonged to four semi-classes of the Navy of ages 1937b, 1938a, 1938b and 1939a. In total the recruits were 6.710. From the study arose the following : 1) The average height of 6.710 Greek recruits of the Navy, which can be also considered as the average height of Greek adults is approximately 166,3 cm. 2) The average height seems to increase through the passing of time, with a rate of 1cm/10 years. 3) Between European and Balkanian nations, Greek men together with other Mediterranean nations seem to have the shorter height.
    • Μελετάται το ανάστημα τεσσάρων ημικλάσεων του ναυτικού των ηλικιών 1937β, 1938α, 1938β και 1939α που αποτελούνται από 6.710 συνολικά κληρωτούς. Από τη μελέτη συμπεραίνεται ότι: 1) το μέσο ανάστημα 6.710 Ελλήνων κληρωτών του πολεμικού ναυτικού, το οποίο μπορεί και να ληφθεί σαν το μέσο ανάστημα κατά προσέγγιση του ενήλικα Έλληνα, ανέρχεται σε 166,3cm. 2) το μέσο ανάστημα φαίνεται ότι αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου, με ρυθμό 1cm/10 έτη, 3) μεταξύ των ευρωπαϊκών και βαλκανικών λαών, ο Έλληνας μαζί με τους άλλους μεσογειακούς λαούς, φαίνεται ότι έχει το βραχύτερο ανάστημα