ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ

ELECTROLYTIC PERMIALILITY OF CARBON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1941
  6. 80-94
    • In the present study is accertained that the natural amorphous carbon, either during the long action of its formation, or during its fast cold oxidation, comprises a system of polycarbonaceous hydroxy-compound. In this system it is not essential for the atoms of carbon to range in forms of hexagons as it happens to graphitic carbon which during this oxidation is transformed to acid, crystalline body of constant composition. On the contrary, the amorphous conductor of electricity carbon is not oxidized howards acid. During the oxidation it was clear that it forms polycarbonaceous compounds with hydrogen and oxygen.
    • Στη μελέτη αυτή διαπιστώνεται ότι ο φυσικός άμορφος άνθρακας, είτε κατά τη μακρά πράξη του σχηματισμού του, είτε κατά την ταχεία του ψυχρή οξείδωση, αποτελεί σύστημα πολυανθρακούχου υδροξυένωσης, στο οποίο δεν είναι απαραίτητα αναγκαίο να διαταχθούν τα άτομα του άνθρακος σε μορφή εξαγώνων, όπως γίνεται στο γραφίτη , ο οποίος κατά την οξείδωση αυτή μετατρεπεται σε μελλιτικό οξύ, σώμα κρυσταλλικό σταθερής σύστασης. Αντίθετα ο άμορφος ηλεκτραγωγός άνθρακας δεν οξειδώνεται προς οξύ. Κατά την οξείδωση φαίνεται ότι σχηματίζει πολυανθρακούχες ενώσεις, με το υδρογόνο και το οξυγόνο.