ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ

PSYCHOLOGICAL EXPERIMENTAL RESEARCHES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισσάβου Μαρία
  5. 1941
  6. 64-79
    • The study is referred to the sources of knowledge and their delusions with an emphasis to the geometric optic delusions. These delusions were deserved and examined long time ago in Greece and gave a rise to much controversy. The delusions form an issue of the gnoseology. Particularly, the study is confined in a small flick of the human delusion that is referred to the sense and it particular to the so-called geometrical optic delusions. That is these delusions which limanate from the false conception nad comparison of some shapes and forms in space. Finally, the conclusions which arose by the study, are cited .
    • Μελετώνται οι πηγές γνώσης και οι πλάνες τους, με εμφανή της γεωμετρικές οπτικές πλάνες. Παρατηθηκαν οι πλάνες αυτές και εξητάσθηκαν από τα πολύ παλιά χρόνια στην Ελλάδα, έδωσαν δε αφορμή, για την γένεση των μεγάλων αμφισβητήσεων, αποτελούν όμως την υπόθεση της γνωσιολογίας. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιορίζεται σε μικρό μόριο της ανθρώπινης πλάνης, αυτής που αναφέρεται στην αίσθηση και μάλιστα στις λεγόμενες γεωμετρικές οπτικές πλάνες. Τις πλάνες δηλαδή εκείνες που προέρχονται από την εσφαλμένη αντίληψη και σύγκριση των σχημάτων και μορφών εις τον χώρον, αναφέρονται δε και τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η μελέτη.