ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

THE READING OF NATURALISTIC TERMS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στεφανίδης Μιχαήλ
  5. 1941
  6. 39-42
    • In the present study is made an effort for the interpretation of various naturalistic terms. Their sources are reported and their interpretation is given.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια ερμηνείας διαφόρων αρχαίων φυσιογνωστικών όρων. Αναφέρονται οι πηγές τους και δίδεται η ερμηνεία τους.