ΔΙΑΣΠΑΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΙΛΗΣ ΕΚ Π-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟ-ΒΕΝΖΑΛΔΕΫΔΗΣ ΚΑΙ Π-ΑΜΙΝΟ-ΔΙΜΕΘΥΛΑΝΙΛΙΝΗΣ

RESOLUTION OF ANILIN BY P-DIMETHYLAMINE-BENZALDEHYD AND P-AMINO-DIMETHYLANILIN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλάτης Λ
  5. 1941
  6. 21-25
    • The study concerns to the resolution of anilin by p-dimethylamine-benzaldehyd and p-dimethylanilin which is very interesting because it is the main production method of p-dimethylaminobenzaldehyd.
    • Μελετάται η διάσπαση της ανίλης από π-διμεθυλαμινο-βενζαλδεϋδης και π-αμινο-διμεθυλανιλίνης που παρουσιάζει ενδιαφέρον, διότι αποτελεί τη χρησιμοποιούμενη μέθοδο παρασκευής της π-διμεθυλαμινοβενζαλδεϋδης. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται σε ευρεία κλίμακα σαν αντιδραστήριο, το οποίο χρησιμεύει και σαν πρώτη ύλη για την παρασκευή μερικών χρωμάτων της σειράς του τριφαινυλο-μεθανίου. Επίσης παρατίθεται πειραματικό μέρος τόσο για τη διάσπαση της ανίλης και απομόνωση της π-διμεθυλαμινο-βενζαλδεϋδης, όσο και για την ανάκτηση της π-αμινο-διμεθυλανιλίνης.