1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στάθη Αικατερίνη | Καραντάσης Τρ
  5. 1941
  6. 16-19
    • The study is referred to a new method for the volumetric determination of vanadium and molyvdenium, which is based on the use of the twice hydrated chlorine-tin potessium. This method presents same advantages in connection with the normalized methods because of the velocity and its accuracy as well of the stability of the salt that is used and the easy way of making it in the laboratory. The precision of this method is increased in thin solutions as it is made obvious by the reported determinations.
    • Στη μελέτη αυτή προτείνεται νέα μέθοδος ογκομετρικού προσδιορισμού του βαναδίου και του μολυβδαινίου, η οποία βασίζεται στη χρησιμοποίηση του δις ενύδρου χλωριοκασσιτερώδους καλίου. Η μέθοδος αυτή παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε σχέση με τις σταθμικές μεθόδους λόγω ταχύτητος και της ακρίβειας της, καθώς και της σταθερότητας του χρησιμοποιημένου άλατος και του εύκολου τρόπου παρασκευής του στο εργαστήριο. Η ακρίβεια αυτής της μεθόδου αυξάνεται σε αραιά διαλύματα, όπως φαίνεται και από τους αναφερόμενους προσδιορισμούς.