ΟΞΕΙΔΩΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΟΛΛΟΕΙΔΟΥΣ ΡΟΔΙΟΥ

THE OXIDATION OF CARBON MONOXIDE IN THE PRESENCE OF COLLOID RHODIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Z | Στάθης Ε
  5. 1941
  6. 10-16
    • In the presence study , it is aimed the determination of the catalytic influence of the colloid rhodium in the oxidation of carbon monoxide. There re reported various experiments from which arose that the rhodium, in the case of the oxidation of carbon monoxide, acts more intense that platinum and the rest of the group metals. The rhodium oxidizes-acting as a catalyst-faster the carbon monoxide. Comparatively, it is reported that while for the complete absorption with the platinum it took 74 hours, for rhodium it took 28 hours and the oxidation was complete. Finally, as regards the platinum was only by 50%.
    • Στη μελέτη αυτή γίνεται προσπάθεια προσδιορισμού της καταλυτικής επίδρασης του κολλοειδούς ροδίου στην οξείδωση του μονοξειδίου του άνθρακα. Αναφέρονται διάφορα πειράματα από τα οποία προκύπτει ότι το ρόδιο, στην περίπτωση οξείδωσης του μονοξειδίου του άνθρακα ενεργεί πιο έντονα από το λευκόχρυσο και όλα τα άλλα μέταλλα της ομάδας του, οξειδώνει, λειτουργώντας σαν καταλύτης, πιο γρήγορα το μονοξείδιο του άνθρακα. Συγκριτικά αναφέρεται ότι ενώ για την πλήρη απορρόφηση με λευκόχρυσο χρειάσθηκαν 74 ώρες, ενώ με το ρόδιο χρειάστηκαν 28 ώρες και η οξείδωση είσαν πλήρης, ενώ στην περίπτωση του λευκόχρυσου ήταν μόνο κατά 50%.