ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

THE BOOKS IN ANTIQUITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τρυπάνης, Κωνσταντίνος (1909-1993)
  5. 1986
  6. 493-502
    • Concise report in the history of the Greek alphabets. It is pinpointed that when Greeks started to write and read, they had already one considerable literature that belonged to the known as "Verbal Tradition" and it is made obvious through the Omeric epics that it had a life of at least 500 years.
    • Σύντομη αναφορά στην ιστορία των Ελληνικών αλφαβήτων. Επισημαίνεται ότι όταν άρχισαν οι Έλληνες να γράφουν και να διαβάζουν ελεύθερα, είχαν ήδη αναπτύξει αξιολογότατη φιλολογία που ανήκε στην λεγόμενη "προφορική παράδοση" και που όπως φαίνεται από τα Ομηρικά έπη είχε ήδη ζωή τουλάχιστον πεντακοσίων χρόνων.