ΠΩΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

HOW WERE PRESERVED AND UTILIZED VARIOUS METEOROLOGICAL OBSERVATIONS THAT REGARD SALONIKA, DODEKANESE AND CORFU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1986
  6. 467-468
    • The speech is referred to the establishment of the Meteorological Station, by the speaker, in Salonika's University in 1928. It is reported that one important work was the collection of all the until then meteorological observations, that took place in that town, by various vehicles, on the basis of which Salonica's climate was studied and relevant treatise was hommered out.
    • Στην ομιλία γίνεται αναφορά στην ίδρυση Μετεωρολογικού Σταθμού από τον ομιλούντα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1928. Αναφέρεται επίσης η συλλογή όλων των μέχρι τότε εκτελεσθεισών στην πόλη αυτή μετεωρολογικών παρατηρήσεων από διάφορους φορείς, βάσει των οποίων μελετήθηκε το κλίμα της Θεσ/νίκης και εκπονήθηκε σχετική διατριβή.