ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ. 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

ANDREAS ANDREADIS. 50 YEARS SINCE HIS DEATH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αγγελόπουλος, Άγγελος
  5. 1986
  6. 435-450
    • Report reflecting the work of one great Academician and Professor Andreas M.Andreadis, on the ocassion of the completion of 50 years from his death. It is pinpointed that the aforementioned was one versalife physiognomy of international radiance, historian out of less, fine economist, theatrical and music critic. With the scientific and intellectual activity, he offered invaluable services to our country and made it known internationally.
    • Γίνεται αναφορά στο έργο ενός μεγάλου παλαιού Ακαδημαϊκού και καθηγητού, του Ανδρέα Μ. Ανδρεάδη, με την ευκαιρία συμπλήρωσης 50 χρόνων από το θάνατό του. Επισημαίνεται ότι ο προαναφερόμενος, υπήρξε μια πολύπλευρη φυσιογνωμία με παγκόσμια ακτινοβολία, ιστορικός από τους ελάχιστους, οικονομολόγος διαπρεπής, θεατρικός και μουσικός κριτικός. Με την επιστημονική και πνευματική του δράση, προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες στην πατρίδα μας και την έκανε γνωστή διεθνώς.