1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ
  5. 1986
  6. 390-394
    • The speech is referred to the significance that the use of one new category of products of Metallurgy has attained. This category is comprised of the complex materials and some views are expressed as regards the influence they can exercise on the constructive idustries. All these reported in this speech mainly concern the Aviation and it is underlined that in the Airforce the situation is too defferent.
    • Επιχειρείται να παρουσιασθεί η σημασία που απέκτησε η χρήση, μιας νέας κατηγορίας προϊόντων της Μεταλλουργίας, τα σύνθετα υλικά και να εκφρασθούν ορισμένες απόψεις για την επίδραση που μπορούν να εξασκήσουν τα υλικά αυτά πάνω στις κατασκευαστικές βιομηχανίες. Οσα αναφέρονται στην ομιλία αυτή αφορούν κυρίως την πολιτική Αεροπορία και επισημαίνεται ότι στην πολεμική Αεροπορία η κατάσταση παρουσιάζεται πολύ διαφορετική.