ΔΙΑΓΝΩΣΗ (Ι.ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΙΣΗ- ΙΙ .ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ)

DIAGNOSIS (I. ITS THEORETICAL CRITISISM II. INTO ACTION) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μερίκας, Γεώργιος (1911-1996)
  5. 1986
  6. 324-354
    • The speech is referred to the diagnosis of a disease which composes the quitessence of Medicine because from this is depended the cure of the disease. It is stressed that, during the lasr 50 years, the diagnostics presented radical variations to its methods, targets and intellectual structure. However, its fabric remains always the same, clinical, as Hippocrates established it.
    • Η ομιλία αφορά την διάγνωση της ασθένειας η οποία αποτελεί την πεμπτουσία της Ιατρικής διότι από αυτή εξαρτάται η θεραπεία της νόσου. Επισημαίνεται ότι κατά τα τελευταία 50 χρόνια η διαγνωστική παρουσίασε ριζικές μεταβολές στις μεθόδους της, στους στόχους της και στη νοητική της διάθρωση, ο σκελετός της όμως παραμένει πάντοτε ο ίδιος, κλινικός, όπως τον καθιέρωσε ο Ιπποκράτης.