Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

THE IMPACT OF ARISTOTLES ON THE AMERICAN PHILOSOPHY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1986
  6. 303-322
    • Report, reflecting the influx of the Greek meditation in the philosophical movements of America. In particular, the philosophers Woodbridge and Dewey assimilated in a creative way the great precepts of Aristotles. It is underlined that, from one point of view, America's Naturalism is a revived Aristotelism based on the achievements that the Biological Sciene has marked in the middle of the 19th century. Furthermore, it is pinpointed that nowadays, Hellinism confronts the challenge to survive drawing powers and values on our cultural inheritance.
    • Αναφορά στην εισροή του Ελληνικού στοχασμού στα φιλοσοφικά κινήματα της Αμερικής. Συγκεκριμένα, οι φιλοσοφοι Woodbridge και Dewey αφομοίωσαν δημιουργικά τα μεγάλα διδάγματα του Αριστοτέλους. Επισημαίνεται ότι κατά μία άποψη ο Νατουραλισμός των Αμερικανών είναι ένας Αριστοτελισμός αναζωογονημένος και βασισμένος στις κατακτήσεις που εσημείωσε η επιστήμη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Τονίζεται επίσης ότι επί των ημερών μας, όπου υπάρχει κρίση αξιών, ο Ελληνισμός αντιμετωπίζει την πρόκληση να επιβιώσει αντλώντας δυνάμεις και αξίες από την πολιτιστική μας κληρονομιά.