Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ. ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΜΗΣ

ISIDOROS' TRIAL. PENAL SUPPRESSION AND IDEOLOGICAL CONFRONTATION BETWEEN ALEXANDRIA AND ROME (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Meleze-Modrzejewski Joseph
  5. 1986
  6. 245-275
    • The speech is referred to the trial of the alexandrian headmaster Isidoros, who was Dionysios' son according to the Judaean King Agripas, in the eyes of the Emperor Klavdios. It is consisted of the following chapters : 1) Historic documents or literary texts, 2) The verdict, 3) The argument , 4) The conflict, 5) The failure, 6) The forbidden memory, 7) The heroe's fate. Some parts of the authentic texts as well a summary written in the french language are cited in the wend of the text.
    • Η ομιλία αυτή αναφέρεται στη δίκη του αλεξανδρινού γυμνασιάρχου Ισίδωρου, γιου του Διονυσίου, κατά του Ιουδαίου Βασιλιά Αγρίππα, ενώπιον του αυτοκράτορα Κλαύδιου. Αποτελείται από τα εξής κεφάλαια : 1) Ιστορικά έγγραφα ή λογοτεχνικά κείμενα. 2) Η κατηγορία. 3) Η λογομαχία. 4) Η σύγκρουση. 5) Η αποτυχία. 6) Η απαγορευμένη μνήμη. 7) Το πεπρωμένο του ήρωα. Τμήματα αυθεντικών κειμένων και περίληψη στη γαλλική γλώσσα υπάρχει στο τέλος του κειμένου.