Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

SOCRATES. ONE HISTORIC PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Montuori Mario
  5. 1986
  6. 221-238
    • Report reflecting the face of the philosopher Socrates, who composed subject of research in the first place, in the sector of the political life of Athens. Then, the research is referred to the way of life as well to this thinking, taking into consideration that he was condemmed for disrespect, according to the manners and the laws of 399 b.C. The research is not confirmed to limited traditional sources but is enlarged upon the apologetic and categoretic texts: to Plato, Xenophon, Aristophanes and Polycrates as well to the legal proceedings, as concerns the indictment and the verdict of Heliastes, in order to understand the reasons which led to his verdict and death.
    • Αναφορά στο πρόσωπο του φιλόσοφου Σωκράτη, που αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας αρχικά στο πεδίο της πολιτικής ζωής της Αθήνας και μετά σ'εκείνο του τρόπου ζωής και της σκέψης του, λαμβάνοντας υπόψη ότι καταδικάσθηκε για ασέβεια σύμφωνα με τα ήθη και τους νόμους του 399 π.Χ. Η έρευνα δεν περιορίζεται στις περιορισμένες παραδοσιακές πηγές αλλά επεκτείνεται στα απολογητικά και κατηγορητικά κείμενα : στον Πλάτωνα και στον Ξενοφώντα, όπως στον Αριστοφάνη και στον Πολυκράτη, στη δικαστική πράξη κατηγορίας και στην ετυμηγορία των Ηλιαστών, προκειμένου να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην καταδίκη και στο θάνατό του.