ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

PRESENTATION OF BOOKS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουτσόπουλος Ευάγγελος
  5. 1986
  6. 214-220
    • The work of Mr. Giannantoni with the title "Souratorium reliquice" is presented. This edition verifies with its own way the great role that Socratic schools played as concerns the Hellenistic speculation. The texts have been classified in a current use way and the work is considered exemplary full.
    • Παρουσιάζεται το έργο του κ.G.Giannantoni "Socratorium reliquice". Η έκδοση αυτή, επιβεβαιώνει με τον τρόπο της τον τεράστιο ρόλο των σωκρατικών σχολών προς την Ελληνιστική διανόηση. Τα κείμενα έχουν καταταχθεί κατά τρόπο εύχρηστο και το έργο θεωρείται υποδειγματικά πλήρες.